top of page

Lucys Magazine

Wardrobe Stylist: Cheniya Monae
WB: cheniyamonae
Model: Indi Irvin @Wilhelmina
WB: eye occupy_
Photographer: Tatiana Katkova
IG: photo_tatianakatkova
WB: photo_tatianakatkova
Hair Stylist: Anthony Perez
WB: anthonyperezhair
Makeup Artist: Sadhvi Babu
WB: sadhvimakeup

bottom of page